Creating Shared Values – Ελληνικά

Οι κύριες δραστηριότητές μας

Έξι εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες θα εργαστούν για την επίτευξη του κύριου στόχου και την επιτυχή διαχείριση των 3 κύριων δραστηριοτήτων του έργου:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1-4

Το έργο “Δημιουργία κοινής αξίας” ακολουθεί την αρχή ότι η κοινωνική ευθύνη μπορεί να διδαχθεί, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επιμορφωτές επαγγελματικής κατάρτισης, τους ειδικούς της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευόμενους, καθώς όλοι υποστηρίζουν την κατάρτιση στις μεθόδους διδασκαλίας, οργάνωσης και εφαρμογής τους. Πρέπει να είναι δημιουργικοί και έτσι να δημιουργούν κοινές αξίες.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2-4

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας με την ανταλλαγή γνώσεων και προβληματισμών μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, μεντόρων και διευθυντών, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους συμμετέχοντες σε μια ποικιλόμορφη κοινότητα μάθησης.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3-4

Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος της τελικής δραστηριότητας είναι η προώθηση της μάθησης. Σκοπεύουμε να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους από τη βιομηχανία και εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό από την ΕΕΚ για να ανταλλάξουν ιδέες που μπορούν τελικά να βελτιώσουν τις γνώσεις για την κοινωνική ευθύνη και την παιδαγωγική προσέγγιση χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή APP.

Η σημασία της δημιουργικότητας

Η δημιουργικότητα, μια δεξιότητα του 21ου αιώνα για την απασχόληση και ένας δρόμος προς την κοινωνική ένταξη, είναι η πιο περιζήτητη ” ήπια” δεξιότητα που χρειάζονται οι εταιρείες το 2020. Ως εκ τούτου, ένας από τους στόχους του ET 2020 – του Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΕ για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2020 είναι “η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης”. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται με απίστευτο δημιουργικό δυναμικό, αλλά μέχρι να ενηλικιωθούν και να εισέλθουν στον εργασιακό τομέα μόνο το 2% παρουσιάζει τα ίδια ιδιοφυή επίπεδα δημιουργικότητας.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative-4
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project-4

Το έργο

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών της ΕΕΚ να βρίσκουν τις κατάλληλες λύσεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, δημιουργώντας κοινές αξίες. Αναζητούμε σύγχρονους τρόπους για να κάνουμε τη μάθηση ευκολότερη… έναν οδηγό / μια εφαρμογή APP!? Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με το CSV@VET θέλουμε να υποστηρίξουμε τα ιδρύματα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης παρέχοντας ορισμένα πρακτικά υλικά και δραστηριότητες για να συνδέσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα με εκείνα της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιούνται, δηλαδή H. με τις δράσεις των εργαζομένων τους. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε ένα κατάλληλο επίπεδο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις της στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Οι πρωταρχικοί μας στόχοι με το CSV@VET είναι:

O1- Προώθηση της μεθοδολογίας ΕΚΕ για τη βελτίωση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της τεχνολογίας,
O2- εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην επαγγελματική κατάρτιση,
O3- Αύξηση της απασχολησιμότητας σε επιχειρηματικούς τομείς και προώθηση νέων ρόλων μέσω του CSV@VET,
O4- Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως της επαγγελματικής κατάρτισης.
O5- Εισαγωγή προσεγγίσεων φιλικών προς το περιβάλλον, μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με μεγαλύτερη συμμετοχή.
O6- Αμοιβαίο όφελος για τους επιχειρηματίες και την κοινωνία. (win to win)

Τα αποτελέσματα

Τα παραδοτέα/αποτελέσματα του έργου θα είναι ένας οδηγός, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα CSV και ένα APP, που θα συσχετίζονται με τις τρεις κύριες δραστηριότητες του έργου:

  • Δημιουργία οδηγού αναφοράς για την Κοινή Αξία Υλικό 
  • Δυνατότητα λήψης του υλικού μέσω της πλατφόρμας 
  • Πρόγραμμα κατάρτισης APP για την πρόσβαση σε αυτό.

Τα βιβλία συγκεντρώνουν όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιράστηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων στις κύριες δραστηριότητες και θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου και στις πλατφόρμες διάδοσης του Erasmus+.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs-4
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups-4

Οι ομάδες-στόχος

Οι κύριες ομάδες στις οποίες απευθύνεται το έργο Create Shared Value for VET είναι:

  • Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό προσωπικό από Ι-VET και C-VET Επαγγελματίες της εκπαίδευσης (διευθυντές ΕΕΚ, διευθυντές σχολείων, προγραμματιστές, διοικητικό προσωπικό)
  • Μέντορες/καθηγητές/προπονητές από επιχειρήσεις με δημιουργικές θέσεις εργασίας που εμπλέκονται στην μάθηση με βάση την εργασία
  • Και, παρ’ όλα αυτά, οι έμμεσοι συμμετέχοντες – 600 εκπαιδευόμενοι (συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως με γεωγραφικά, οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια), οι οποίοι τελικά θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση/μαθήματα των εταίρων ως δικαιούχοι.

Το CSV4VET εργάζεται όχι μόνο για να ευαισθητοποιήσει τους μέντορες/καθηγητές να συμμετάσχουν

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.