Πόροι

Μας CSV – Οδηγός αναφοράς

Έξι εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες θα εργαστούν για την επίτευξη του κύριου στόχου και την επιτυχή διαχείριση των 3 κύριων δραστηριοτήτων του έργου:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1-2-1-3

C1. CSV – Οδηγός αναφοράς

Το έργο “Δημιουργία κοινής αξίας” ακολουθεί την αρχή ότι η κοινωνική ευθύνη μπορεί να διδαχθεί, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επιμορφωτές επαγγελματικής κατάρτισης, τους ειδικούς της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευόμενους, καθώς όλοι υποστηρίζουν την κατάρτιση στις μεθόδους διδασκαλίας, οργάνωσης και εφαρμογής τους. Πρέπει να είναι δημιουργικοί και έτσι να δημιουργούν κοινές αξίες.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2-2-1-3

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας με την ανταλλαγή γνώσεων και προβληματισμών μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, μεντόρων και διευθυντών, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους συμμετέχοντες σε μια ποικιλόμορφη κοινότητα μάθησης.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3-2-1-3

C3. Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος της τελικής δραστηριότητας είναι η προώθηση της μάθησης. Σκοπεύουμε να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους από τη βιομηχανία και εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό από την ΕΕΚ για να ανταλλάξουν ιδέες που μπορούν τελικά να βελτιώσουν τις γνώσεις για την κοινωνική ευθύνη και την παιδαγωγική προσέγγιση χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή APP.

Στείλτε μας σχόλια σχετικά με τα CSV-έγγραφα μας εδώ: google doc form en ! Ευχαριστώ!

Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ο Οδηγός αναφοράς CSV περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που έχουν αξιολογηθεί και ανταλλάσσεται μεταξύ των εταίρων ανά χώρα. Ο Οδηγός Αναφοράς CSV θα συμβάλει στους συνολικούς στόχους του CSV@VET με:

 • Προώθηση της μεθοδολογίας ΕΚΕ για τη βελτίωση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της τεχνολογίας.
 • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την κοινωνική ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδίως στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ο οδηγός αναφοράς CSV μας θα καλύπτει:

 • Μια συλλογή από συγκεκριμένες ταυτοποιήσεις και βέλτιστες πρακτικές από το CSV.
 • Μια ανάλυση και οι τάσεις του CSV την τελευταία δεκαετία με προτάσεις για την κοινοπραξία ως βάση για τα υπόλοιπα αποτελέσματα και δραστηριότητες του CSV@VET.
 • Προτείνονται τα αποτελέσματα μιας πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας (εξωτερική) και συνεντεύξεων (εσωτερικών) που πραγματοποιήθηκαν από τους έμμεσους και άμεσους ΤΓ.
 • Ευρήματα σχετικά με σημαντικές συζητήσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κανονισμοί, τα πρότυπα και ο προσδιορισμός της καλής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να βελτιωθούν, να επανεξεταστούν και να
 • παρακολουθούνται από ποια ομάδα: κυρίως εταιρικούς φορείς, το κράτος ή τις ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
 • Προτάσεις για τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούν ένα πλαίσιο για να εργαστούν.
 • Έχουμε συστάσεις για την εφαρμογή CSR σε CSV στον οδηγό εφαρμογής μας
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative-2-1-3
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project-2-1-3

Ο Οδηγός Εφαρμογής

Οι πρακτικές εφαρμογές αποτελούνται από παραδείγματα συνεργατών μας, που έχουν επιλεγεί για διαφορετικούς τομείς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Άλλος σύνδεσμος ενδιαφέροντος: CSR Learning Module (από το Πανεπιστήμιο Leuphana του Lüneburg και το Κέντρο Καινοτομίας Steinbeis Logistics and Sustainability)

Έχουμε συστάσεις για την εφαρμογή CSR σε CSV:

CSV – πλατφόρμα

Ως αποτέλεσμα του έργου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι μία από τις τρεις κύριες δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο CSV: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε διάφορους τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 
 • Εισαγωγή και εξήγηση του CSV@VET
 • Συμβουλές CSV@VET και διαδικασία επιβεβαίωσης
 • CSV-Leaders σελίδα υποστήριξης και καθοδήγηση
 • Ταινίες και συνεντεύξεις βέλτιστης πρακτικής
 • Πακέτο εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο και πλατφόρμα e-learning
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα CSV:
 
nimble_asset_CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2-2
nimble_asset_CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3-2

Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Η εφαρμογή εκπαίδευσης αναπτύχθηκε από τους συνεργάτες μας για να απλοποιήσει την πρόσβαση σε περιεχόμενο CSV. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο App Store.

«Training-APP»

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.